هشدارهاي ايمني وخطرات مندرج بر روي برچسب گذاريهاي مواد ومحلولهاي شيميايي مورداستفاده درآزمايشگاه

هشدارهاي ايمني وخطرات مندرج بر روي برچسب گذاريهاي مواد ومحلولهاي شيميايي مورداستفاده درآزمايشگاه

هشدارهاي ايمني وخطرات مندرج بر روي برچسب گذاريهاي مواد ومحلولهاي شيميايي مورداستفاده درآزمايشگاه
برچسب گذاري ساده ترين راه آشنايي با خطرات ناشي ازموادشيمييايي مورد استفاده مي باشد.
قبل از استفاده از هر نوع ماده شيميايي حتماً به برچسب آن توجه نمائيد.
مقابله باخطرات ناشي ازموادشيميايي وايمني كاربر با رعايت عبارات ايمني Sوتوجه جدي به عبارات خطرRمندرج دربرچسب گذاري محقق مي گردد.
1-توصيه هايي درخصوص موادومحلولهاي شيميايي مورداستفاده در آزمايشگاه
1-محلولها بايد توسط افراد مجرب ودستورالعملهاي مصوب تهيه شوند.جهت دانلود این پمفلت با فرمت PDF کلیک کنید

تاریخ:
1391/03/13
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal