افزودنيها

افزودنيها

رنگ و طعم دو معیارمهم برای تعیین کیفیت و مرغوبیت غذاست
استفاده ازرنگ وطعم دهنده های طبیعی شایدوقتگیر وظاهراًپرهزینه باشدولی درعوض محصول تولیدی سالمتربوده وباعطروطعم بهتری به مشتری عرضه
. خواهدشد ودرحقیقت این خودیک سرمایه گذاری در کیفیت والبته سلامت خواهدبود.....جهت دانلود کلیک کنید

تاریخ:
1391/03/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal