طرحهای پژوهشی آزمایشگاه مواد غذایی

طرحهای پژوهشی آزمایشگاه مواد غذایی
طرحهای پژوهشی

1-تعیین نقطه انجماد شیر خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شیر خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه:اسفندماه 1388-کد طرح:328/1/پ
2-بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی هاي جدا شده از بستنی هاي سنتی گناباد
1-نبی شریعتی فر 2- حسین مختاریان دلویی3- مرتضی محمد زاده مقدم 4- محمد قهرمانی
تاریخ:
1391/11/14
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal