روش آزمایش SOP

روش آزمایش SOP
روش آزمایش SOP
1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري ........................... را در ........................... توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري ........................... در بخش ....................مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.
4- مواد و تجهيزات :
4-1) مواد شيميايي و معرف ها :
     كليه مواد شيميايي مورد استفاده بطور كامل قيد گردد.
4-2) تجهيزات :
       كليه تجهيزات  لازم جهت آزمون  بطور كامل قيد شود.
4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

5- ايمني و توصيه :
نكات ايمني لازم در خصوص انجام اين آزمون قيد شود.

6- اصطلاحات و تعاريف :
 در صورت وجود اصطلاح خاص بطور دقيق تعريف شود.

7-روش كار :
7-1) مقدمه:
اگر نياز به مقدمات خاصي ميباشد، قيد شود و بهتر است مراحل عمل در فلوچارت رسم شود :
7-2) تهيه محلولها :
نام و شماره دستورالعمل محلولهاي مورد نياز قيد شود.
7-3) آماده سازي نمونه :
نحوه آماده سازي نمونه اوليه جهت انجام آزمون بطور كامل و دقيق ذكر شود.
7-4) مراحل انجام كار :
مراحل انجام كار را بند بندو دستوري ، كامل و دقيق ذكر كنيد.
7-5) محاسبات:
فرمول بدست آمده را ذكر كرده و در آن كليه علائم اختصاري را شرح دهيد.

8- گزارش :
1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت شود.( كارشناس ،محلولها با كد آنها ، تجهيزات با كد آنها، و ..............)
9- مدارك مرجع و منابع :
مراجع و منابعي كه جهت تهيه روش بكار گرفته شده ، قيد شود ؛ مثلا"
1- AOAC فصل 28 پاراگراف 2-093 چاپ دوم
استاندارد شماره ....................... بنام ........................
تاریخ:
1391/11/04
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal