دستور العمل استفاده از دستگاه

دستور العمل استفاده از دستگاه
دستور العمل استفاده از دستگاه(SOP كار با دستگاه )
1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه ...................... مدل .................... ساخت كشور .............. به شماره شناسائي ................... واقع در بخش .......................ميز شماره .............. را شرح ميدهد.
2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت اندازه گيري 1 -............... 2- ...............3-................ ميباشد. و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.
4- مواد و تجهيزات :
4-1) تجهيزات
     1- نام و كد دستگاه
2-اگر نياز به متعلقاتي مانند ترانس و ...... ميباشد بطور دقيق قيد شود.
4-2)مواد :
       مواد شيميايي مورد نياز( چه براي كاليبراسيون ، چه نظافت دستگاه ) ، قيد شود.

5- روش كار :
بطور كامل ، بند بند ،دستوري و صريح قيد شود.

6-ايمني و توصيه :
كليه نكات ايمني براي حفاظت از كاربر قيد شده و توصيه هاي لازم براي استفاده بهتر از دستگاه ذكر شود.
7-نگهداري و مراقبت :
 نكات لازم جهت مراقبت از دستگاه قيد شود ؛ مثلا" اگر دستگاه با گاز خاصي كار ميكند پس از اتمام كار بايد بسته شود و .....
8- مراجع و منابع :
منابع مورد استفاده براي نوشتن دستورالعمل قيد شود ؛ مثلا" كاتالوگ و دستورالعمل ارسالي توسط توليد كننده.
تاریخ:
1391/11/04
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal