طرح درس تئوری دوره کارشناسی پیوسته

طرح درس تئوری دوره کارشناسی پیوسته


طرح درس تئوری دوره مقطع کارشناسی پرستاری


alt

ردیفنام درسطرح درس
1 آمار حیاتی مشاهده
2 آناتومی عمومی (جدید) مشاهده
3 انگل شناسی و قارچ شناسی (جدید) مشاهده
4 پرستاری بهداشت روان (1)
مشاهده
5 پرستاری بهداشت روان (2)
مشاهده
6 پرستاری بیماری های کودکان 2 مشاهده
7 پرستاری اورژانس در بحران ،فوریت ها و حوادث غیرمترقبه مشاهده
8 روان شناسی فردی و اجتماعی (جدید) مشاهده
9 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی8(تروماتولوژی) مشاهده
10 مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
مشاهده
11
12 پرستاری بزرگسالان سالمندان - 3 ( اختلالات حس)
مشاهده
13 پرستاری کودک سالم
مشاهده
17 بررسی وضعیت سلامت   مشاهده
14 پرستاری بزرگسالان سالمندان ) - 3 (، اختلالات عفونی واگیر و غیرواگیر
مشاهده
15 اصول مدیریت خدمات پرستاری مشاهده
16 مفاهیم پایه پرستاری - سرطان
مشاهده
17 فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو مشاهده
18
مشاهده
19 پرستاری بهداشت جامعه 1 مشاهده
20 پرستاری داخلی و جراحی 4- پوست و سوختگی مشاهده
21

22 پرستاری بزرگسالان/سالمندان1 - پرستاری آب و الکترولیت مشاهده
23 پرستاری اختلالات حرکتی مشاهده
24

26 تنظیم خانواده مشاهده
27 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد(برادران)
مشاهده
28 جمعیت شناسی مشاهده
29 پرستاری اختلالات مادران و نوزادان(خواهران)
مشاهده
30 پرستاری اختلالات مادران و نوزادان(برادران)
مشاهده
31 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد(خواهران) مشاهده
32 پرستاری بزرگسالان/سالمندان3 (اختلالات گردش خون) مشاهده
33 ایمنی شناسی(عملی) مشاهده
34 ایمنی شناسی مشاهده
35  پرستاری بزرگسالان/سالمندان1-اختلالات حرکتی(ارتوپدی)
مشاهده
36 پرستاری بهداشت جامعه 3 (جدید) مشاهده
37 تغذیه درمانی(جدید) مشاهده

 38 زبان عمومی (جدید) مشاهده 
40 داخلی جراحی(4)- اختلالات سیستم خونساز مشاهده
41 پرستاری بزرگسالان -سالمندان(3)،اختلالات شناختی - ادراکی مشاهده
42 مفاهیم پایه پرستاری مشاهده
43 زبان تخصصی مشاهده

44 اصول و مهارتهای پرستاری - نظری مشاهده

45 پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 - اختلالات تنفسی مشاهده
46 پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2) - سیستم دفعی ادراری (کلیوی) مشاهده

47 پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1 : اختلالات جذب ودفع (گوارش)
مشاهده
48 فناوری اطلاعات(جدید) مشاهده
49 پرستاری نوزادان
مشاهده
50

51 زبان عمومی(94) مشاهده
52 زبان تقویتی مشاهده
53 بیوشیمی عمومی مشاهده
54 فیزیولوژی نظری مشاهده
55 پرستاری سلامت بهداشت
مشاهده
56 پرستاری بیماری های داخلی و جراحی (3)-روش کار در اتاق عمل مشاهده
57 پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-اختلالات سیستم تولید مثل،تناسلی و پستان مشاهده
58 روش تحقیق مشاهده
59 اصول و مهارتهای پرستاری عملی مشاهده
60 پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-اختلالات سیستم تولید مثل،تناسلی و پستان(خانم ها)
مشاهده
61 پرستاری ویژه ICu مشاهده

62 روش تحقیق مشاهده
63 فارماکولوژی بالینی مشاهده
64 بررسی وضعیت سلامت عملی مشاهده

تاریخ:
1390/10/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal