طرح درس دوره کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

طرح درس دوره کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

 

طرح درس دوره کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

alt

ردیفنام درسطرح درس
1 مراقبت های پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه    مشاهده
2 مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ويژه    مشاهده
3 پایش های پیشرفته پرستاری مشاهده
4 روش تحقیق پیشرفته
مشاهده
5 مباحث عمومی در پرستاري پیوند اعضا مشاهده
6  زبان عمومی تکمیلی
مشاهده
7 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی6 (گوارش-جراحی شکم و لگن)
مشاهده
8 پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی1 (تنفس) مشاهده
9 پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 مشاهده
تاریخ:
1390/10/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal