.
اعضای گروه پرستاری داخلی جراحی
.

 موسی سجادی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی 230
dr.sajjadi.m@gmu.ac.ir

مشاهده  رزومه

sajjadi1975 4e4bb


 علی محمد پور

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
دانشیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


      دانشگاه علوم پزشکی گناباد

حسین عجم زیبد

دکتری تخصصی سالمند شناسی
استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه
   

 محمد مجلی


دکتری تخصصی آموزش پرستاری
استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی


مشاهده رزومه


    دانشگاه علوم پزشکی گناباد

حسن ایرانی

کارشناسی ارشد پرستاری -اطفال
مربی  و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


 


 مهدی بصیری مقدم

کارشناسی ارشدپرستاری - اطفال
دانشجوی دکتری پژوهش محور
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


     دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طاهره بلوچی

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
دانشجوی دکتری پرستاری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


 
مریم عشقی زاده

کارشناس ارشد پرستاری - اطفال
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه
 
حبیب شارعی نیا

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
     دانشگاه علوم پزشکی گناباد
سمانه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
    دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نجمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
 
 

    
    
    
تاریخ:
1396/08/13
تعداد بازدید:
244
منبع:
Powered by DorsaPortal