اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

مهندس مجتبی امکانی CV

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

2

مهندس مهدی قاسمی

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

3


سعید عرفانپور

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

4


مریم صابری

مربی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

تاریخ:
1398/08/08
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal