توجه
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/spacer.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/top_left.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bop_right.png'
  • Lack of access rights - File '/images/stories/bot_left.png'

اعضاي شورا

شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي به منظور ارتقاء كيفي آموزش و ايجاد محيطي پويا در دانشگاه علوم پزشكي گناباد بر اساس مصوبه پانزدهمين جلسه شوراي محترم توسعه آموزش پزشكي كشور در تاريخ 30/2/1383 تشكيل گرديد.

اعضاء شوراي توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه:

     
  دكتر رضا احمدي ( سرپرست دانشگاه) – رئیس شورا  
  دكتر موسی سجادی ( مدیرEDC) – نائب رئیس شورا  
  دكتر علي محمدپور (معاون تحقیقات و فناوری – عضو شورا)  
     
  دكتر آرش حمزه اي ( مسئول EDO دانشكده پزشكي) – عضو شوا  
  عليرضا عطاردي ( مسئول EDO دانشكده پيراپزشكي) – عضو شورا  
     
  دكتر محسن صاحبان ملکی( رئيس مركز آموزشي درماني 15 خرداد) – عضو شورا  

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir