محتوای آموزشی

 آموزش کارکنان  آموزش به بیمار  آموزش دانشجویان  آموزش مربیان  

تاریخچه اعتباربخشی:
 historyتاریخچه اعتباربخشی (Accreditation ) : 
كالج جراحان امريكا توسط فرانكلين مارتين وكودمن در سال ۱۹۱۳، راه اندازي  و در سال ۱۹۱۷ برای اولین بار حداقل استانداردهایی را براي بيمارستان ها  تنظيم نمود. در سال ۱۹۵۱ كالج پزشكان امريكا، انجمن بيمارستانهاي امريكا، انجمن پزشكي امريكا و انجمن پزشكي كانادا به كالج جراحان امريكا ملحق شدند و كميته مشترك ارزيابي بيمارستان ها JCAH  تشکیل شد . از سال ۱۹۸۷ به بعد اين سازمان به عنوان كميته مشترك اعتباربخشي سازمان هاي مراقبت بهداشتي تغيير نام يافت.

معرفی اعتبار بخشی:
 برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است.
اهداف اعتباربخشی:

goals1جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی 

- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت 

- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی 

- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی.