قابل توجه پرسنل محترم مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی
جهت ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مسائل جاری مرکز (مدیریتی، اداری، بالینی، خدماتی و مالی) به دفتر دکتر مهدوی معاونت آموزشی واقع در طبقه چهارم مراجعه نمایید.

 قابل ذکر است پیشنهادات سازنده شما در شورای پیشنهادات بیمارستان مطرح و از پیشنهاد های برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.