برگزاری  جلسه آموزشی و توجیهی نیروهای جدید الورود پذیرش و منشی گری با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر صاحبان 

 

02

 IMG 0649