برای سهولت دسترسی همکاران گرامی به فایل های آموزشی کلاس ها و کارگاه ها، آموزش های ضمن خدمت،  آیکن محتوای آموزشی (در سمت چپ و بالای صفحه اصلی سایت بیمارستان) طراحی و ایجاد گردید.
از طریق این لینک دسترسی به اطلاعیه های آموزش کارکنان، آموزش بیماران، دانشجویان و مربیان و فایل های آموزشی و خبرهای متعلق به سوپروایزر آموزشی، بهبود کیفیت و سوپروایزر آموزش سلامت همگانی بیمارستان وجود خواهد داشت.