کارگاه آموزشی آشنایی با "موربیدیتی و عوارض شدید حاملگی" در مورخه 20 آبان ماه در محل تالار اجلاس بهلول برگزار گردید. در این کارگاه که با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید؛ خانم دکتر محمودیان و سرکار خانم عجم رابط مامایی معاونت به ارائه مطلب پرداختند.
در این کارگاه 50 نفر از پرسنل بالینی بخش های زنان، مامایی و زایشگاه و ICU و سوپروایزران بیمارستان حضور داشتند.

سوپروایزر آموزشی بیمارستان

11