برگزاري دوره آموزشي ترانسفوزیون خون

برگزاري دوره آموزشي ترانسفوزیون خون

دوره آموزشی ترانسفوزیون خون روز یکشنبه 96/5/22در محل سالن دیالیز بیمارستان توسط آقای دکتر ابراهیمی متخصص بیهوشی برگزار گردید. در این دوره آموزشی در مورد انواع فراورده های خونی وموارد کاربرد بالینی آنها،آنتی ژنها و آنتی بادیها، نحوه انجام کراس مچ، ذخیره سازی فراورده های خونی ،کنترل هویت بیمار و فراورده خونی قبل از تزریق و واکنش های انتقال خون مطالبی ارائه گردید.

IMG 0235 IMG 0237 IMG 0240