اصول وفنون پرستاری خانم شهلا اتش زبان

                                           طراحی پیشگام تدریس

 

عنوان درس : اصول وفنون پرستاری         گروه فراگیر : دانشجویان ترم 1 کارشناسی پرستاری

 تعداد واحد : 2 واحد                              نام استاد : شهلا اتش زبان

 هدف کلی : اشنایی دانشجویان با اصول پرستاری عملی وسایل وتجهیزات پرستاری

 

 

محل برگزاری کلاس : Skill lab گروه پرستاری

 

نیمسال اول تحصیلی 89 – 88

هفته

موضوع

اهداف جلسات

اول

ارزشیابی اغازین – برقراری ارتباط – تعیین اهداف – شستشوی دستها - درجه حرارت دهانی

جایابی- تبیین انتظارات – اطمینان از پیش نیازها در پایان هر جلسه از دانشجو انتظار میرود: شستشوی دستها را به روش صحیح انجام دهد توضیح در خصوص علائم حیاتی – روشهای مختلف اندازه گیری درجه حرارت

از دانشجو انتظار میرود طریقه ی اندازه گیری درجه حرارت دهانی را توضیح دهد

دوم

درجه حرارت زیر بغل – درجه حرارت مقعدی

از دانشجویان انتظار می رود نحوه گرفتن درجه حرارت زیر بغل را انجام دهد – روشهای مختلف اندازه گیری درجه حرارت بدن را توضیح و روش مقعدی را روی مانکن انجام دهد

سوم

نبض های محیطی – تنفس – اندازه گیری فشار خون

نبض را توضیح دهد ومحل های گرفتن نبض را روی مانکن نشلن دهد - تنفس را توضیح دهد و تعداد طبیعی ان را بیان کند – فشار خون مستقیم و غیر مستقیم را شرح دهد و وسایل لازم را معرفی و توضیح دهد

چهارم

انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار- شستشوی دهان

نحوه انتقال بیمار از تخت به صندلی چرخدار را انجام دهد و اهداف دهانشویه را توضیح دهد

پنجم

حمام در تخت – پاشویه - ماساژ

نحوه حمام در تخت را توضیح دهدو پاشویه و ماساژ را روی مانکن انجام دهد

ششم

کمپرس گرم و سرد – کیف اب گرم و سرد

کمپرس سرد و گرم را توضیح دهد و نحوه استفاده از کیف ابگرم و سرد را روی مانکن توضیح دهد

هفتم

انواع تخت ها

انوای تخت ها را نام ببرد و تخت بعد از عمل را اماده نماید

هشتم

سند معده – گاواژ - لاواژ

نحوه گذاشتن سند معده را روی مانکن انجام دهد و اهداف گاواژ و لاواژ را نام ببرد- انجام ازمون تکوینی-

نهم

دادن لکن – انمای شتشویی

انمای شستشویی را توضیح دهد و نحوه گذاشتن لگن زیر بیمار را انجام دهد – سنداژ مثانه را توضیح دهد

دهم

تجویز اکسیژن

راه های مختلف تجویز اکسیژن را نام ببرد و وسایل لازم را نشان بدهد

یازدهم

ساکشن ترشحات – تعویض پانسمان

نحوه ساکشن ترشحات را توضیح دهد و چگونگی تعویض پانسمان را روی مانکن انجام دهد

دوازدهم

پوشیدن گان و ماسک - دستکش

اهداف پوشیدن گان و ماسک و دستکش را نام ببرد و عملا هر کدام را یکبار انجام دهد

سیزده

داروی خوراکی – تزریقی عضلانی

نحوه دادن داروهای خوراکی را توضیح دهد و تزریق عضلانی راروی عضلات مختلف تمرین کند

چهاردهم

تزریق وریدی – Id – Sc

روشهای مختلف تزریقات را نام ببرید و تزریق وریدی – زیر جلدی و داخل جلدی را روی مانکن انجام دهد

پازدهم

سرم تراپی

لوازم سرم تراپی را نام ببرید و هواگیری سرم و وصل انرا روی مانکن در حضور مربی انجام دهد

شانزدهم

شستشوی چشم و گوش – قطره چشم و گوش وبینی

شستشوی چشم را در حضور مربی روی مانکن انجام دهد و نحوه استفاده از قطرات چشم – گوش و بینی را روی مانکن انجام دهد

هفدهم

ارزیابی تراکمی

از فراگیران انتظار میرود حداقل 2 تکنیک را در حضور مربیان با اعتماد بنفس و تسلط انجام دهد

 حضوربموقع و فعال در پراتیک    10 %

ارزیابی تکوینی                         20%

ارزیابی تراکمی                         70%

جمع :                                   100 %