جشنواره آموزشی شهید مطهری

فراخوان جشنواره آموزشی شهید مطهری


 جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سال های گذشته در دو بخش دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد. لذا  فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت ارسال فعالیت های نوآورانه اعضای هیئت علمی بر اساس حیطه های  ششگانه ذیل اعلام می گردد :

  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیئت علمی و برنامه )
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • یادگیری الکترونیکی
  • طراحی و تولید محصولات آموزشی
کلیه اعضای محترم هیئت علمی می توانند فعالیتهای نوآورانه  خود را جهت طرح دركميته علمي درون دانشگاهي جشنواره حداكثر تا تاريخ 15/9/1395 به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ارسال نمایند. ارسال فايل فرآيند با فرمت word الزامي مي باشد.

فرم ارسال فرآیند

فرم ارزشیابی فرآیند

فرم تأییدیه فرآیند