اطلاعات تماس دانشگاه

حوزه رياست:
ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir
معاونت آموزشي:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فكس: 05157223814
پست الكترونيك: m_amoozeshi@gmu.ac.ir
معاونت دانشجويي فرهنگي:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فكس: 05157223814
پست الكترونيك: daneshjoee@gmu.ac.ir
معاونت تحقيقات و فناوري:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد تلفن تماس: 05157223028 و 05157225027
فكس: 05157223814
پست الكترونيك: Research@gmu.ac.ir