ارتباطات و مکاتبات

پست الکترونیکی (رایانامه)آدرس پستیشماره تلفن
info@gmu.ac.ir خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد 05157223513 - 05157223514