آدرس و موقعیت مراکز

نامتلفنفکسایمیلآدرس
ستاد مرکزی 05157223513 05157223514 05157223815 info@gmu.ac.ir خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
معاونت آموزشی 05157223028 05157225027 05157223814 m_amoozeshi@gmu.ac.ir خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
معاونت فرهنگی و دانشجویی 05157223028 05157220577 05157220577 daneshjoee@gmu.ac.ir خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
معاونت تحقیقات و فناوری 05157225027 05157223028 05157223814 Research@gmu.ac.ir خراسان رضوي - گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي گناباد