اعضای گروه فوریت های پزشکی

اعضای گروه فوریت های پزشکی
دکتر محمد مجلی

 دکتری تخصصی آموزش پرستاری
استادیار و عضو هیئت علمی
مدیر گروه
تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه
 
دکتر جواد باذلی 

دکتری حرفه ای پزشکی
و دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتهای پزشکی
عضو هیئت علمی
  تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه
 
طاهره بلوچی 

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
دانشجوی دکتری پرستاری
مربی و عضو هیئت علمی

تلفن:0515725302 داخلی


مشاهده رزومه
 
مریم عشقی زاده

کارشناس ارشد پرستاری - اطفال
مربی و عضو هیئت علمی

 تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه
 
حبیب شارعی نیا

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

  تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه
 
محمد شمسی 

کارشناس ارشد پرستاری ویژه
عضو آموزشی گروه

  تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه

 
حسین اعلمی 

کارشناس ارشد پرستاری ویژه
عضو آموزشی گروه

  تلفن:0515725302 داخلی

مشاهده رزومه
 
تاریخ:
1397/04/04
تعداد بازدید:
1361
منبع:
Powered by DorsaPortal