گروه فیزیک پزشکی و پرتو شناسی - طرح درس اساتید

گروه فیزیک پزشکی و پرتو شناسی - طرح درس اساتید

طرح درس گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

   دانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباددانشگاه علوم پزشكي گناباد

طرح دروس اساتید گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی 
طرح درس
نام درس ردیف
مشاهده بهداشت پرتوها وحفاظت -بهداشت محیط ترم 1 (دکتر کیانمهر) 1
مشاهده بهداشت پرتوها وحفاظت- بهداشت محیط ترم4 (دکتر کیانمهر) 2
مشاهده بیوفیزیک -بهداشت عمومی ترم1(دکتر کیانمهر) 3
مشاهده فیزیک حیاتی-علوم آزمایشگاهی ترم4 (دکتر کیانمهر) 4
مشاهده اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی (دکتر کشتکار)
5
 مشاهده فیزیک پزشکی-پزشکی ترم1   (دکتر منتظرابدی ودکترمحمودآبادی)
6
 مشاهده  تصویربرداری باامواج فراصوت (دکتر منتظر ابدی ودکترمحمودآبادی) 7
 مشاهده زبان تخصصی                       (دکتر منتظر ابدی و دکتر کشتکار) 8
مشاهده  کنترل کیفی                         (دکترمنتظرابدی ودکترکشتکار)  9
 مشاهده فیزیک پرتوشناسی تشخیصی                    (دکتر منتظر ابدی) 10
 مشاهده فیزیک پرتوها                                       (دکتر منتظر ابدی)
 11
مشاهده  اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی          (دکتر منتظر ابدی)
12
 مشاهده دزیمتری پرتوهای یونیزان                       (دکتر منتظر ابدی)  13
مشاهده بهداشت پرتوها-بهداشت حرفه ای ترم5      (دکتر منتظر ابدی)
14
مشاهده تکنیک های پرتونگاری 1                          (دکتر کشتکار) 15
مشاهده آشنایی با ساختمان مواد کنتراست زا                (دکتر کشتکار) 16
 مشاهده تعمیر و نگهداری دستگاه های رادیولوژی          (دکتر کشتکار) 17
مشاهده تکنیک های پرتونگاری1                            (مهندس صادقی)  18
  مشاهده تکنیک های پرتونگاری 3                          (مهندس صادقی )
19
 مشاهده (مهندس صادقی )                  ثبت و نمایش تصویر در پزشکی  20
مشاهده

فیزیک عمومی پرتوشناسی                      (مهندس جعفریان)
 21

تاریخ:
1395/02/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal