طرح درس ایمنی شناسی پرستاری اقای جعفر حاجوی

طرح درس ایمنی شناسی پرستاری اقای جعفر حاجوی

Lesson Plan

 

 

موضوع:               مقدمات ايمني شناسي،تاریخچه،کاربرد ایمنی

هدف کلی: آشنايي با تاريخچه پيدايش علم ايمني شناسي,

 

اهداف جزئی:           - پایه و اساس ايمني شناسي را بتواند شرح بدهد.

                         - انواع ایمنی را از نظر ذاتی و اکتسابی بودن توضیح بدهد.

                               - سطوح دفاعی بدن را براحتی شناسایی کند.

 

 

روش تدریس: به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ تدريس و استفاده از وسايل کمک آموزشي

 

الگوی تدریس: پیش سازمان دهنده 

وظایف و تکالیف دانشجو:   1- بحثهاي کلاس بطور فعال شرکت نمايند.

                                                2- شرکت در کوئیزهای کلاسی

 

ارزشیابی دانشجویان:     1- پرسش و پاسخ کلاسی

                                             2- کار عملی

                                               3- مشاهده لام های میکروسکوپی

 

وسایل آموزشی:            شامل پاورپوینت، پروژکتور و انیمیشن های ایمونولوژی

 

 

منابع مطالعه:    

1- ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه محمد علی عصاره زادگان و همکاران

2- چکیده ایمنولوژی الی بنجامین و همکاران ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز

3- اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزاد

 

 

                                                                                     طرح درس ایمنی شناسی (Course Plan)

                                                                                    

         عنوان درس : ایمنی شناسی (Immunology)                                                                                                                  گروه فراگير : دانشجويان ترم 2 پرستاری

         نيمسال :دوم سال تحصيلي 89-88                                                                                                                                     روز و ساعت کلاس: چهارشنبه 12-10                                                                                                                               

       تعداد واحد : 5/1 واحد تئوری(26 ساعت)                                                                                                                           نام مدرس : جعفر حاجوی

        پيش نياز: فیزیولوژی

                                

شرح درس:

اين درس روش هاي كنترل بيماري در انسان و راههاي مختلف مقابله بدن با عوامل عفوني را شرح داده می شود. همچنين به مکانیسم های  موثر در مقاومت بدن و راههاي ورود عوامل بيماري به بدن مي پردازد. شناخت بيماريهاي قابل پيشگيري توسط واكسن و مكانيزم عمل واكسن ها و تومورها را مورد بررسي قرار مي دهد. درادامه بحث به مکانیسم های درگیر در ایمنی بین نوزاد و مادر می پردازد.

هــدف کلــي:

آشنايي با مفاهيم پايه ايمني شناسي و موارد استفاده آنها در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريها

 

اهــداف ويژه درس:

-آشنايي با تاريخچه پيدايش علم ايمني شناسي,

-بازوهاي مختلف پاسخ ايمني, سلولها و بافتهاي سيستم ايمني

- آنتي ژن, انواع ايمنوگلوبين ها،

-کمپلکس اصل سازگاري نسجي

- نحوه پردازش و ارائه آنتي ژن به سلولهاي ايمني،

- تکامل لنفوسيتهای T و عملکرد آن،

- انواع سيتوکين ها و نقش آنها در سيستم ايمني

- همکاری لنفوسيتهای T و B

- سيستم کمپلمان,

- پديده تحمل (تولرانس) و تئوريهاي خود ايمني و نقص ايمني

- ايمني شناسي بيماريهاي عفوني

- مصونيت بوسيله واکسن

- ايمني شناسي پيوند

- حساسيت شديد نوع اول, دوم ,سوم و چهارم

- ايمونوهماتولوژي

 

روش تدريس:

به منظور دستيابي به اهداف آموزشي تعيين شده، مباحث اين درس به صورت سخنراني,نمايش اسلايد و پاور پوينت و پرسش و پاسخ برگزار ميشود.

الگوی تدریس:     پیش سازمان دهنده

وظايف و تکاليف دانشجو:

از فراگيران انتظار ميرود:

-         در تمام جلسات کلاس درس بد ون تاخير حضور يابند و در صورت تاخير بيش از 5 د قيقه از ورود به کلاس اجتناب کرده و بد ين ترتيب در حفظ نظم کلاس سهيم باشند.

-         در بحثهاي کلاس بطور فعال شرکت نمايند.

-         در آزمونهاي ميان د وره اي شرکت نمايند

-         غيبت در کلاس نبايد از حد مجاز 17/ 4 ساعات کلاس بيشتر باشد، در صورتيکه غيبت بيش از حد مجاز باشد:

الف-چنانچه بيش از 2/1غيبتها موجه باشد ،آن واحد درسي حذ ف مي شود.

ب-چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد شد(با نظر محترم آموزش دانشگاه).

 

روش ارزشيابي دانشجو:

ارزشیابی به صورت آزمون کتبي وبر حسب نوع موضوع به صورت چهار جوابي, غلط و صحيح ,جور کردني ,جا خالي و يا تشريحي مي باشد.

 

                    آزمون ميان ترم يا کوئيز روزانه                                   30 درصد

             آزمون پايان ترم                                                        65 درصد

            حضور مرتب و فعال                                                         5 درصد

                 جمع کل                                                                          100 درصد                                                                                                                                                                  

منابع اصلی:

1- ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه محمد علی عصاره زادگان و همکاران

2- چکیده ایمنولوژی الی بنجامین و همکاران ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز

3- اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزاد

منابع فرعی:

1- ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه دکتر ماهرو میر احمدیان و همکاران

2- ایمنولوژی ، دکتر محمد وجگانی

ترتيب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطه:

 

جلسه

موضوع

اهداف جلسات

اول

 

قسمت اول-ارزشیابی آغازین، برقراری ارتباط و تعیین اهداف درس

قسمت دوم-مقدمات ايمني شناسي،تاریخچه،کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی، تعاريف ،انواع ایمنی و سطوح دفاعی بدن

- اطمینان از پیش نیازها،

- جایابی

-   تعیین انتظارات

- پایه و اساس ايمني شناسي را بتواند شرح بدهد.

- انواع ایمنی را از نظر ذاتی و اکتسابی بودن توضیح بدهد.

- سطوح دفاعی بدن را براحتی شناسایی کند.

- تعاریف رایج در ایمنولوژی را بداند.

 

دوم

 

ارزشیابی تشخیصی

بافت لنفاوي موثر در ايمني. ساختمان و تكامل سلول هاي ايمني بدن.

- انواع سلولهاي رده ميلوئيدي و لنفاوي را نام ببرد.

- تکوين سلولهاي رده ميلوئيدي و لنفاوي ,ويزگيهاي شاخص هر سلول را شرح دهد.

- تعريف  انواع اعضاي لنفاوي اوليه و ثانويه را دانسته و آناتومی , بافت شناسي آن را به اختصار شرح بدهد.

 

سوم

 

خصوصيات و انواع آنتي ژن؛ ساختمان و عملكرد آنتي ژن

         - انواع آنتي ژن را نام ببرد

         -   انواع اپي توپ را از نظر ریخت شناسی شرح بدهد.

چهارم

 

 

خصوصيات آنتي بادي، تركيب شيميايي آن و انواع آن. كاربرد آنتي بادي در دفاع بدن

 

       - تعريف, ساختمان را شرح بدهد.

         - کلاسها و زير کلاسهاي مختلف راتوضیح دهد.

         - عملکرد آنتي بادي و نقش دفاعی آن را توضیح دهد.

پنجم

 

 

سيستم كمپلمان؛انواع پروتئين ها، مكانيزم عمل و راههاي فعال

شدن سيستم كمپلمان

         - معرفي کلي سيستم کمپلمان و اجزاي سازنده آنرا بداند.

       - مسير کلاسيک و مسير التروناتيو را شرح بدهد.

       - فعاليتهاي بيولوژيک سيستم کمپلمان, بيماريهاي مرتبط با سيستم کمپلان را بتواند توضیح بدهد.

 

ششم

 

لنفوسيت های B و T واکنشهای ایمنی سلولی و همورال

       - واکنشهای انواع سلولهای T را توضیح دهد.

       - ایجاد پاسخ همورال در مقابل آنتی ژنهای مستقل از تیموس توضیح دهد.

       -  کمک سلول T به B را در به پاسخ به آنتی ژن را توضیح دهد.

 

هفتم

مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیر عفونی ، سیستم بیگانه خواری ( میکروفاژ و ماکروفاژ)

       - ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی در مقابل عوامل عفونی را شرح دهد.

       - نقش ماکروفاژها در پاسخ ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی شرح دهد

       - دفاع در مقابل ارگانیسم های بیماریزا مانند میکروبها را فرا بگیرد.

 

هشتم

ارزیابی تکوینی

تقسيم بندي نقص ايمني و شرح انواع نقص ايمني

ایمنی طبیعی (ایمنی ذاتی)

    

- تعريف و خواص عمومي بيماريهاي نقص ايمني زا شرح دهد.

       - تقسيم بندي بيماريهاي نقص ايمني را بتواند انجام دهد.

       - تعريف وانواع نقص ايمني ثانويه را بتواند شرح دهد.

 

 

نهم

 

تولرانس ، خودایمنی (اتوایمنی)

 

       - مکانيزمهاي ايجاد تحمل در سطح سلولهاي T و B را شرح بدهد.

       - علل شکست تحمل ومکانيسم هاي بروز بيماريهاي خود ايمني را شرح دهد.

       - تعريف بدخيمي و معرفي عوامل سرطان زا, تقسيم بندي سرطانها را بداند.

      

 

دهم

ایمنولوژی تومورها

       - مراقبت ايمني, آنتي ژنهاي توموري را شناسایی کند.

       - مکانيسمهاي دفاعي سيستم ايمني عليه سلولهاي سرطاني را شرح دهند

       - ایمنوتراپی تومور را شرح بدهد.

       - مکانیسم های فرار تومور از سیستم ایمنی را توضیح دهد.

 

 

یازدهم

 

 

افزایش حساسیت تیپ –قسمت اول1.2.3.4

- مقدمه تقسيم بندي انواع حساسيت شديد را بتواند توضیح دهد

- تعاريف مورد نياز در آتوپي, روند کل شکل گيري حساسيت شديد تيپ اول, عوامل تعيين    کننده توليد IgE, تشخيص آلرژي

- درمان ايميونولوژيک آلرژي, مروري کلي بر پاتولوژي و مکانيسم آسيب بافتي را بتواند به اختصار شرح دهد.

 

 

 

دوازدهم

 

 

افزایش حساسیت تیپ 1و2و3و4- قسمت دوم

- منابع آنتي ژنتيک در حساسيت شديد تيپ دو و سه, مکانيسم هاي آسيب بافتي توسط آنتي بادي,  انواع بيماريهاي تيپ دوم حساسيت شديدو خصوصيات بيماريها, فاکتورهاي مؤثر در رسوب کمپلکس ايمني را به اختصار شرح دهد.

- انواع بيماريهاي تيپ سوم حساسيت شديد,و خصوصيات بيماريها را به اختصار شرح دهد.

- تعريف ,روند شکل گيري واکنش, طبقه بندي تيپ چهارم حساسيت شديد ,انواع بيماريهاي تيپ چهارم حساسيت شديدو خصوصيات بيماريها را به اختصار شرح دهد

 

 

سیزدهم

 

 

واکسن ها و واکسیناسیون

- راههاي مختلف ايجاد مصونيت را به اختصار شرح بدهد.                                                - اجزاي تشکيل دهنده ونحوه عملکرد انواع مختلف واکسنها را به اختصار شرح دهد.

- خطرات احتمالي تجويز واکسن و راههاي مقابله با آن را توضیح بدهد.

 

چهاردهم

امتحان پایان ترم( ارزشیابی تراکمی)

         ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو                                                 موفق باشيد.                            

 

 

 

تاریخ:
1389/08/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal