1394/10/23
آگهی تمدید مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور
بدینوسیله با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه، مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور دانشگاه علوم پزشکی گناباد تا ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 4/11/94 تمدید می گردد. ضمناً زمان بازگشایی پاکات مناقصه نیز ساعت 12 همان روز در سازمان مرکزی دانشگاه می باشد.

تعداد بازدید:
Powered by DorsaPortal