.
قدردانی رئیس دانشکده پرستاری
.

بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را ازحمایت موثر، تعامل و همکاری ارزشمند ریاست محترم دانشگاه،معاونین محترم دانشگاه، روسای دانشکده ها و بیمارستان و مسئولین محترم واحدها و بویژه همکاران و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری در بستر سازی مناسب و برگزاری جلسات بازدید اعضاء هیأت ممتحنه ؛ ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری در این دانشکده اعلام داشته، سلامت و توفیق روزافزونتان را آرزومندیم.

                                                         دکتر علی محمدپور

                                                       رئیس دانشکده پرستاری

تاریخ:
1397/04/12
تعداد بازدید:
87
منبع:
Powered by DorsaPortal