کارگاه کددار بازنگری مدارس مروج سلامت برگزار شد.

این کارگاه به همت واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و ویژه مراقبین سلامت، مراقبین ناظر، کارشناسان سلامت روان و کارشناسان بهداشت محیط مراکز برگزار شد.
در ابتدا قهرمانی، مسئول برنامه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشت پیرامون رسالت مدارس مروج سلامت، ترویج و استقرار مفاهیم ارتقاء سلامت در بین دانش آموزان مدارس از طریق استقرار نظام مدارس مروج سلامت، معیارهای انتخاب مدارس مجری و نحوه تکمیل چک لیست ممیزی خارجی مطالبی را ایراد نمود. در ادامه حسینی کارشناس مسئول بهبود تغذیه به بیان مطالبی پیرامون شرایط بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و انواع پایگاه تغذیه سالم پرداخت و ادامه داد که لیست مواد غذایی مجاز و غیر مجاز باید در کلیه مدارس و در معرض دید دانش آموزان نصب باشد.
در ادامه کارگاه، صاحبی کارشناس مسئول سلامت روان توضیحاتی در خصوص نحوه تکمیل چک لیست خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس ارائه داد.
در پایان مهندس مردانی کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای به بیان نقش بهداشت محیط و فضای فیزیکی مدرسه در امنیت جسمی و روانی دانش آموزان و هم چنین کارکنان مدرسه پرداخت و معیارهای مورد نیاز جهت احداث مدرسه و بررسی سلامت محیط مدرسه از زوایای مختلف را تشریح نمود.
تاریخ:
1398/07/17
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal