فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی درنظردارد مانندسنوات گذشته اقدام به انتخاب دانشجوی برترپژوهشی دانشگاه نماید.لذاخواهشمنداست دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی رزومه علمی-پژوهشی خودتا تاریخ15شهریورماه به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال فرمایند.مواردذیل دارای امتیاز جهت انتخاب دانشجویی برترپژوهشی میباشد.
1 .مقالات فارسی یاانگلیسی
2 .همکاری درطرح پژوهشی مصوب(بغیر ازپایان نامه).
3 .ارائه مقاله به صورت پوستریاسخنرانی درکنگره های داخلی وبین المللی
4 .تالیف یاترجمه کتاب
5.معدل کل دانشجو(معدل معیارورود نبوده،امادارای امتیازمیباشد).
6 .ثبت اختراع یافعالیت نوآورانه مورد تاییددانشگاه،بنیاد ملی نخبگان وسایر مراکزعلمی معتبر
7 .کسب مقام درمسابقات یا المپیاد علمی-پژوهشی
لازم به ذکراست برای کلیه مواردفوق مطابق آیین نامه انتخاب دانشجوی برتر پژوهشگردانشگاه امتیازجداگانه درنظر گرفته خواهدشد.همچنین ارائه مدرک ویا گواهی معتبربرای تمام مواردفوق الزامیست وکلیه فعالیتهای دانشجویان درتاریخ سه ماه تابستان قابل ارسال میباشد.
🔴نظربه اینکه دانشجویان محترم ممکن است در بازه زمانی فوق برای ارسال رزومه خودبه صورت حضوری به دلیل تناقض باتقویم آموزشی وعدم حضوردر دانشگاه به مشکل برخورد کنند،لذامیتوانند رزومه خود رادر قالب یک فایلpdfکه شامل توضیحات وپیوست گواهی هاو مدارک می باشد، تا 15 شهریور ماه به ایمیل زیر ارسال کنند.
👉sajadrezaei237@yahoo.com 👈
تاریخ:
1398/06/03
تعداد بازدید:
83
منبع:
Powered by DorsaPortal