شماره مناقصه:
1007
موضوع مناقصه:
برگ شرایط مزایده اجاره محل و واگذاری مدیریتی واحد فیزیوتراپی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1396/03/05
آخرین مهلت:
1396/01/07
فایل:
Powered by DorsaPortal