مدیرخدمات پرستاری

Heydari
  • نام و نام خانوادگی:
  • مهدی حیدری
  • سمت:
  • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاری
 
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فکس: 05156522803


شرح وظایف مدیرخدمات پرستاری بیمارستان:


1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران
2- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺨشها
3- ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺸﻴﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری
4- ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻮارد ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ
5- ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮّب، ﻫﺪف، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن: ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮی ، ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻬﻴﺎران، ﻛﻤﻚ ﺑﻬﻴﺎران، ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎ و ﻛﺎرداﻧﻬﺎی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎدر
6- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ
7- برنامه رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ واﺿﻄﺮاری
8- ایجاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ
9- ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی روﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری
10- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
11- ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ
12- ﻫﻤﻜﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
13- اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری
14- ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺷﻴﻔﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎری
15-ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و در موارد خاص رؤسای بخش ها
16-تصمیم ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺮﺧﺼﻴﻬﺎ ، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ و ... ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/25
تعداد بازدید:
4823
Powered by DorsaPortal