اعضا

 

دکتر علی فیروزی- مدیر گروه

 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی207