گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 ردیف عنوان درس
 مشاهدهاستاد
 3 پویایی گروه
 مشاهده دکتر مشکی
 5 جامعه شناسی سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 7 آموزش بهداشت(ارشد)
 مشاهده دکتر شمس
 12 روش پژوهش در آموزش بهداشت
 مشاهده دکتر مشکی
 13 نظریه ها و مدل های برنامه ریزی
 مشاهده دکتر مشکی
 15 اصول و فنون مشاوره
 مشاهده دکتر مشکی
 17 زبان تخصصی
 مشاهده دکتر مشکی
 18 ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
 مشاهده دکتر شمس
 19 آموزش بهداشت و ارتباطات
 مشاهده  دکتر شمس
 20 فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 21 ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 22 آموزش بهداشت و ارتباطات مشاهده دکتر مطلبی
 23آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه نگر
 مشاهده دکتر مشکی
 24بیماریهای شایع کودکان
 مشاهده دکتر مشکی
 25پاتالوژی جغرافیایی ایران
 مشاهده دکتر مشکی
 26روانشناسی تغییر رفتار سالم
 مشاهده دکتر مشکی
 27 مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مشکی
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
1178
Powered by DorsaPortal