اولویت های تحقیقاتیاولویتهای تحقیقاتی گروه هوشبری:
.1مشکلات راههای هوایی و لوله گذاری
.2مراقبتهای تنفسی در بیماران بحرانی در ICU
.3ایمنی در فیلد بیهوشی
.4اثربخشی برنامههای کارشناسی بیهوشی
.5کنترل عفونت توسط تیم بیهوشی
.6پژوهشهایی پیرامون انتقال ایمنی بیمار
.7پژوهشهایی پیرامون تجهیزات بیهوشی
.8پژوهشهایی پیرامون پره مد (پیش دارو) در بیهوشی
.9پژوهشهایی پیرامون دیسترس تنفسی ( سختی تنفسی) در بیهوشی
.10بررسی تناسب دروس نظری و عملی با عملکرد کارشناس بیهوشی در بالین
.11نقش کارشناس بیهوشی در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل
.12بررسی عوارض داروهای جدید در بیهوشی
.13ایمن ترین نوع بیهوشی در افراد بویژه مادران (زائو)
.14بررسی عوامل مرتبط با کاهش تغییرات همودینامیک حین بیهوشی
.15مناسبترین روش بیهوشی در پره اکلامسی و اکلامسی ( مسمومیتهای بارداری)
.16چگونه از هیپوکسی بعد از عمل جلوگیری نماییم
.17پیشگیری از برونکو اسپاسم در حین لوله گذاری
.18مقایسه روشهای کنترل اضطراب به روش دارویی و غیر دارویی
.19تعیین حداقل نیاز دارویی در بیمار  ICUتحت ونتیلاسیون کنترله
.20بررسی راههای کاهش سزارین و ترغیب زایمان طبیعی
.21بررسی راههای پیشگیری از لارنگو اسپاسم

اولویتهای تحقیقاتی گروه علوم آزمایشگاهی
.1بررسی فنوتیپ و ژنوتیپی سویهای باکتریهای مقاوم به درمانهای آنتی بیوتیکی
.2بررسی جنبههای اپیدمیولوژی، بیماریزائی، تشخیص و درمانی عفونتهای مختلف
.3مقایسه روشهای مختلف آزمایشگاهی در تشخیص و جداسازی عوامل بیماریزا
.4بررسی عفونتهای میکروبی در بیماریهای خودایمنی
.5بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی شایع منطقه
.6بررسی ابیدیولوژی، اتیولوژی و تشخیص بیماریهای میکروبی در دندانپزشکیاولویتهای تحقیقاتی گروههای دانشکده پیراپزشکی
.7انجام مطالعات در زمینهی سلولهای بنیادی، نانوتکنولوژی و ژنتیک
.8تعیین بار بیماریهای واگیردار
.9ابیدیولوژی و مداخلههای درمانی مناسب سل با تاکید بر سل مقاوم به درمان
.10بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در درمان بیماریهای واگیردار مهم از قبیل ایدز، سل و...
.11بررسی بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی
.12مقاومتهای میکروبی و راههای کنترل آن
.13تعیین تنوع و گونهای حشرات ناقل بیماریها
.14بررسی بیماریهای مشترک انسان و حیوان و راهکارهای کنترل آن ( با تاکید بر بروسلوزیس، کیست هیداتیک، تب کریمه
کنگو
.15ابیدیولوژی پیشگیری، شناسایی زودهنگام و درمان دیابت و اختلالات متابولیسم گلوکوز
.16سنتز آنزیمها، اگزوپلی ساکارایدها، هورمون ها، فاکتورهای انعقادی با کاربرد در پزشکی
.17طراحی کیتهای آزمایشگاهی، میکروب شناسی، ایمونولوژی و بیوشیمی
.18بررسی اثر داروها بر میزان پراکسیداسیون چربی و بیان ژنها
.19تعیین نقش میکروارگانیسمها در ایجاد سرطان با کمک روشهای ملکولی
.20بررسی اثر گیاهان دارویی در کنترل عفونتهای باکتریایی
.21تایپینگ و بررسی ملکولی مقاومتهای آنتی بیوتیکی در باکتریها
.22تعیین بیماریهای آلرژیک در منطقه
.23تشخیص بیماریهای خود ایمنی در منطقه
.24تشخیص بیماریها یا نقایص ایمونولوژیک در منطقه
.25انجام مطالعات کوهورت در زمینه بیماریای واگیردار

اولویت تحقیقاتی گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی
 .1استفاده از نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان در مراحل اولیه
 .2روش های کاهش دوز تشعشعی در سی تی اسکن و رادیولوژی
 .3پژوهش های مرتبط با سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری)
 .4ارزیابی کیفیت تکنیکال گرافی های انجام شده در بخش رادیولوژی
 .5پژوهش های مرتبط با مواد حاجب و عوارض آن
 .6پژوهش های مرتبط با حفاظت پرتویی
 .7کاربرد نانوذرات به عنوان حساس کننده های پرتویی و مقاوم کننده های پرتوییاولویتهای تحقیقاتی گروههای دانشکده پیراپزشکی
3
 .8نوآوری در تجهیزات پزشکی
 .9بهینه سازی سکانس های تصویربرداری MRI
 .10تاثیر عوامل زیان آور بیولوژیکی، زیست محیطی و محیط کار بر آسیب های  DNAو کروموزوم های افراد در معرض این عوامل
(به کمک کشت سلولی)
 .11کاربرد شبیه سازی به کمک نرم افزار مونت کارلو در تصویربرداری و پرتودرمانی
 .12دوزیمتری تجربی در بخش های تصویربرداری بیمارستان ها به کمک دوزیمترهای مختلف
 .13ارزیابی ریسک پرتویی و بروز سرطان در روش های تصویربرداری
 .14پردازش تصاویر پزشکی
 
اولویت تحقیقاتی گروه تکنولوژی اتاق عمل گناباد
 .1آموزش به بیمار، قبل ازعمل
 .2مراقبت هالستیک در اتاق عمل
 .3چالش های اخلاقی و حقوقی در اتاق عمل (قبل، حین وبعدازعمل)
 .4قوانین و وضعیت پذیرش و نیازهای بیماران خاص نظیر: قربانیان جنایت، مرگ مغزی و اهدای عضو، تغییر جنسیت، رحم
اجارهای
 .5بررسی عملکرد تیم جراحی قبل، حین و پس از عمل
 .6اتاق عمل در شرایط بحران و فوت بیمار
 .7نحوه پذیرش و مراقبت از کودکان تحت عمل جراحی
 .8مراقبتهای قبل و حین وبعد از عمل درسالمندان
 .9بررسی استانداردهای ساختمانی ، بهداشتی و تجهیزات در اتاق عمل
 .10آسیب های جسمی و روانی وارده به پرسنل، بیمار و همراهیان بیمار
 .11ایمنی بیمار دراتاق عمل
 .12صدمات ناشی از پوزیشن در حین عمل
 .13بررسی مقایسه ای سیستم های تهویه ای اتاق عمل
 .14تکنیک های اسپتیک و استریل
 .15بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشجویان و پرسنل اتاق عمل
 .16ارتباطات حرفه ای و درمانی در اتاق عمل
 .17مدیریت اتاق عمل
 .18بررسی سلامت جسمی و روانی پرسنل اتاق عمل
 .19روش های مراقبتی در اتاق عمل نظیر پرپ ودرپ، پانسمان و بانداژ و...اولویتهای تحقیقاتی گروههای دانشکده پیراپزشکی
4
 .20تحقیقات پیرامون تغییرات جنس وشکل واندازه لوازم جراحی
 .21داروشناسی دراتاق عمل
 .22تحقیقات پیرامون اعضای مصنوعی ،پروتزها
 .23آموزش بالینی و صلاحیت بالینی دانشجویان
 .24فناوری های نوین در اتاق عمل شامل: جراحی با لیزر، میکرو سرجریو تکنیک های لاپاروسکوپیک
 .25چالش ها و ملزومات و وضعیت جراحی رباتیک در دنیا و ایران
 .26استارت آپ های مربوط به رشته اتاق عمل
 .27وضعیت مستند سازی در اتاق عمل
 .28استقلال حرفه و راهکارهای ارتقاء آن
 .29بررسی وضعیت آموزش و پژوهش و چالشهای مرتبط با آن در پرسنل و دانشجویان اتاق عمل
 
اولویتهای تحقیقاتی گروه علوم پایه
 .1بررسی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشکدهها
 .2بررسی فرایند کارآموزی در بیمارستان و میزان رضایت از آن توسط دانشجویان و اساتید
 .3علل گرایش دانشجویان به استعمال دخانیات و...
 .4بررسی دلایل بی انگیزگی دانشجویان از تحصیل
 .5بررسی مشکلات آموزشی- پژوهشی دانشگاهها با رویکرد کارآفرینی و مهارت آموزی
 .6بررسی میزان رضایت دانشجویان از فرایندهای آموزشی در دانشگاه
 .7بررسی آشنایی دانشجویان با پژوهش و تحقیق و اهمیت آن
 .8بررسی میزان انطباق بسترهای مهارتی- عملی دانشجویان با آموزش تئوری و میزان رضایت آنان
 .9بررسی میزان رضایت اساتید از چتر حمایتی دانشگاهها از آنان
 .10بررسی وضعیت کمی و کیفی واحدهای درسی هررشته تحصیلی مبتنی بر سبک زندگی سالم و کارآفرین
 .11بررسی میزان توانمندی دانشگاهها در جهت شناسایی و حل مشکلات جسمی، روحی و روانی و اجتماعی مردم
 .12ضریب بازنگری جامع و مانع در امور آموزشی و پژوهشی دانشگاهها با توجه به نیازهای روز جامعه
 .13بررسی راهکارهای جلوگیری از استفاده بی رویه از موبایل توسط دانشجویان
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/08
تعداد بازدید:
43
Powered by DorsaPortal