کمیته برنامه ریزی آموزشی

·         هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

·      فعالیت های مورد انتظار:

انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده

بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی

تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...

     ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (lesson plan) و طرح دوره (course plan)

بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)

تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...)

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آن ها

مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

 

 

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی

ردیف

اسامی

گروه/تخصص

1

جناب آقای دکترعلی اکبری

رئیس محترم دانشکده پزشکی

2

جناب آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

مدیر گروه محترم پزشکی اجتماعی

3

جناب آقای دکترعلیرضا محمدزاده

سرپرست محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

4

جناب آقای دکتر مهدی کریمی شهری

معاون محترم آموزش بالینی

5

جناب آقای  محمد قربانی

معاون محترم آموزش علوم پایه

6

سرکار خانم اکرم جواهری

کارشناس محترم کمیته

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
1327
Powered by DorsaPortal