معرفی و اهداف

معرفی و اهداف دانش پژوهی
مقدمه
طی سالهای اخیر در اغلب کشورهای دنیا، مبنای فرایند ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی، توانایی و عملکرد آنهادر زمینه فعالیت های پژوهشی بوده و آموزش که یک جزء ضروری و یک جنبه مورد انتظار از فعالیت های آکادمیک و در واقع رسالت اصلی مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است.
برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده‌ای صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهای مشترک، فعالیت های آموزشی، شناسایی شدهو مصادیق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسیله آنها مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج این ارزشیابی به عنوان بخشی از ارتقاء آکادمیک آنها محسوب شود.
در ایران نیز در آئین‌نامه جدید ارتقاء (سال 1387)، در ماده یک بند دانش‌پژوهی آموزشی، به عنوان یک فعالیت شرطیافزوده شده و از عضو هیأت علمی انتظار می‌رود حداقل 3 امتیاز شرطی از این بند کسب نماید.
•تعریف دانش پژوهی آموزشی
1) هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته‌های مختلف علمی (1990 ، Boyer) 2) کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی- یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلاتآ موزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد (Martin, … 1999)  
حیطه‌های شش گانه فعالیت های آموزشی 
1) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
2) یاددهی و یادگیری
3) ارزشیابی آموزشی
4) مدیریت و رهبری آموزشی
5) یادگیری الکترونیکی
6) طراحی و تولید محصولات آموزشی
•ارزیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی
این فعالیت‌ها بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی گلاسیگ (Glassik) که شامل 6 مورد زیر می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:
1) اهداف مشخص و واضح
2) آماده‌سازی و مطالعه کافی
3) استفاده از روش های مناسب
4) ارائه نتایج مهم
5) معرفی مؤثر برنامه
6) برخورد نقادانه

 


تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
176
Powered by DorsaPortal