اقدامات

طرحهای پژوهش در آموزش پایان یافته

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری / مجریان

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری در مورد کیفیت و کمیت کار کارآموزی ها و کارورزی ها در سال 85-84

مریم خاکپور صدیقه حافظ حمید چمنزاری

بررسی میزان آگاهی دانشجویان از منابع اطلاعاتی و نحوه دستیابی به آنها

گلی - ثنایی - زواری - علیرضا عطاردی- کوکب بصیری مقدم

بررسی روشهای مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان در سال 1387

محمد رضا منصوریان- محسن نقوی- دکتر مجتبی کیان مهر- محمود شمشیری - سعیده یوسفی- ریحانه نجار زاده

بررسی تاثیر آموزش بر میزان مصرف صبحانه و تنقلات در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرگناباد در سال 86

علی دلشاد –سیامک محبی- سمیه معنوی- هاجر موسوی – حمیده مصلح - طبیبه جمعه زاده

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نسبت به خدمات مرکز مشاوره

سید حسین ناظمی – کوکب بصیری – نجمه سادات حاجی وثوق- فاطمه عزیزی- حمیده میرزایی

بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی گناباد نسبت به امر تحقیق در سال 86

کوکب بصیری مقدم – عباسعلی عباس نژاد – راضیه بکائیان -زهره زرقانی

بررسی نیازهای آموزشی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر گناباد در مورد بیماریهای ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (HBM ) در سال 1387

علیرضا محمد زاده – سیامک محبی – اعظم محمد زاده

بررسی درک پرستاران از آموزش به بیمار عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

محمود شمشیری – عصمت بسحق

بررسی مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان علومپ زشکی دانشکده علوم پزشکی گناباد

لاله حسینی شهیدی – محمد رضا منصوریان – سید بهنام مظلوم – فاطمه عطازندی- الهه نظام دوست – منصوره وفایی

بررسی رویدادهای استرس زا وهمراهی آن با اختلالات روانی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد

لاله حسینی شهیدی – لیلا صادق مقدم - سمیه قلعه نویی – تکتم اجمالی

بررسی نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری و مامایی گناباد 1381

فریبا عسکری – طیبه ریحانی – محمود عجم

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی گناباد نسبت به موازین شرع مقدس اسلام د رامور پزشکی

دکتر علی محمد پور – محسن نقوی

میزان افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی گناباد

دکتر جهانشیر توکلی زاده –دکتر علی محمد پور

بررسی رضایتمندی مراجعین و انتظاراتآنان از کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی پزشکی

علیرضا عطاردی- فریبا عسکری – محمد جواد فاتی

بررسی نیازهای آموزشی فراگیران از نظر خود آنها

دکترعلی محمد پور

میزان آگاهی پرستاران شاغل در مراگز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد در مورد مصرف پنی سلین در سال 1381

علی محمد پور - طیبه فتحی – سمیرا شجاعی – عادله صائبی امیری- الهه غلامی – ملیحه بذافشان- سمیه گلچین- صدیقه بسکابادی

بررسی میزان آگاهی و نگرش دختران سنین 14-11 سال از تغییرات جسمی و روحی دوره بلوغ در شهر گناباد سال 1380

نصرت همه چیز فهم – وجیهه فرزان

بررسی موانع و راهکارهای آموزش به مددجو از دیدگاه مربیان پرستاران و دانشجویان پرستاری علوم پزشکی گناباد در سال 1385

محمد رضا منصوریان – لاله حسینی شهیدی - راضیه سرچاهی – مجید بانوی

بررسی تاثیر فعالیتهای فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی گناباد و علل گرایش آنها به شرکت در این فعالیتها در سال85

محمد رضا منصوریان – سید بهنام مظلوم - بتول رمضانی ایرج – فائره السادات موسوی نژاد

 

بررسی میزان شیوع اعتاد اینترنتی در دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سال 87

فریبا عسکری – محمد رضا منصوریان – مهدی بصیری مقدم – سید حسین ناظمی – زهرا میرزایی – زهره همایی

بررسی دلایل ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی گناباد در سال 87

محمد رضا منصوریان – لاله حسینی شهیدی – محمود شمشیری – سید حسین ناظمی – زهرا جعفری- سکینه رحیمی

دیدگاه اساتید و دانشجویان در مورد تاثیر تکنولوژی آموزشی و تواناییهای فردی مدرسین بر یادگیری فراگیران

محمد رضا منصوریان – محمود شمشیری – مجتبی کیان مهر – سمانه رجب پور – آسیه سلامی

مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارآیی ان بر بهبود فرآیند آموزشی در سال 1386

محمد رضا منصوریان – دکتر مجتبی کیان مهر – محسن نقوی - اسیه حمیدی – مرضیه السادات مناقبی

مقایسه هزینه- اثر بخشی دو روش آموزشی چهره به چهره و غیر حضوری بر میزان آگاهی زنان در مورد خود‌آزمایی پستان

لیلا صادق مقدم – لاله حسینی شهیدی – سمیه اسدیان – نعیمه ابراهیم زاده

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مورد تکالیف درسی سال 1389

محمد رضا منصوریان –دکتر شهلا خسروان – دکتر مجتبی کیان مهر - طیبه هاشمی – فاطمه صدیقی

 

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری / مجریان

مقایسه تاثیر الگوی تدریس پیش سازمان دهنده و PBL بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

محمد رضا منصوریان – دکترشهلا خسروان- دکتر مجتبی کیان مهر

مقایسه تاثیر تدریس به روش نمودار مفهومی و الگوی پیش سازمان دهنده بر یادگیری دانشجویان پرستاری

محمود شمشیری – محمد رضا منصوریان – فاطمه براتی قربانی

بررسی انگیزه هییت علمی و دانشجویان و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجو

دکتر شهلا خسروان - دکتر مجتبی کیان مهر- محمد رضا منصوریان - دکتر جهانشیر توکلی زاده - دکتر شیرین ترابی – فریبا عسکری

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مورد اساتید مشاور

محمد رضا منصوریان – دکتر شهلا خسروان – دکتر علی محمد پور – زهره فخاری – پروانه صابریان


کتب در دست تالیف و ترجمه گروه پژوهش در آموزش

عنوان

مولفین / مترجمین

روش شناسی پژوهش در آموزش

دکتر شهلا خسروان – محمود شمشیری- محمد رضا منصوریان - دکتر جهانشیر توکلی زاده - دکتر شیرین ترابی – فریبا عسکری

 

انتشار مقالات پژوهش در آموزش

عنوان مقاله

مجله

نویسندگان

میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای گناباد د رمورد مواد روانگردان و شیوع سوء مصرف آن

افق دانش دوره 15 شماره 2 تابستان 88

موسی سجادی- دکت رنبی شریعتی – محمد مطلبی – عباسعلی عباس نژاد-کوکب بصیری مقدم – سید حسینناظمی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت روان دانشجویی

فصلنامه علمی پژوهشی فیض زمستان 87

مهدی مشکی

Impact of medical students perception on the health promotion implicayion for jealthy people 2010

European journal of scientific research Vol 29 No 1 2009

مهدی مشکی

بهداشت دهان و دندان در سیره آموزه های پیامبر اسلام

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زمستان 86

علی دلشاد نوقابی

Validity and reliability of the multidimensional health locus of control scald for college students

BMC Public Health Biomed central

مهدی مشکی

تاثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مهارتهای بالینی ماما روستاهای شرکت کننده در یک کارگاه آموزش مداوم مامایی

مجله گامهای توسعه آموزش پزشکی پاییز و زمستان 88

نرجس بحری بیناباج


مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

همایش

ارائه دهنده

بررسی تاثیر اجرای برنامه Mentorship بر میزان اضطراب دانشجویان مامایی در محیط بالینی

همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی - اردبیل

رقیه رحمانی بیلندی – محمد رضا رحمانی بیلندی- علیرضا مسلم – پروانه یاوری

ارزشیابی تاثیر شیوه های آموزشی مبتنی بر گروه همسالان بر ارتقاء روان سلامت دوران بلوغ د ردختران نوجوان مقطع راهنمایی تهران د رسال تحصیلی 87

کنگره ملی توسعه تحقیقات نظام سلامت – چهارمحل بختیاری

ملیه نوری سیستانی- مهدی مشکی- عفتالسادات مرقاتی خویی

روشهای مطالعه و یادگیری داشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی انان در سال 87

دهمین کنگره کشوره آموزش علوم پزشکی شیراز

محمد رضا منصوریان – سعیده یوسفی- ریحانه نجارزاده- محسن نقوی- محمود شمشیری – مجتبی کیان مهر

بررسی تاثیر فعالیتهای فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی گناباد و علل گرایش آنها به شرکت در این فعالیتها

دهمین کنگره کشوره آموزش علوم پزشکی شیراز

محمد رضا منصوریان – سید بهنام مظلوم - بتول رمضانی ایرج – فائره السادات موسوی نژاد

دلایل ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی گناباد

دهمین کنگره کشوره آموزش علوم پزشکی شیراز

محمد رضا منصوریان – زهرا جعفری- سکینه رحیمی- لاله حسینی شهیدی- محمود شمشیری – سید حسین ناظمی

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارآیی آن بر بهبود فرآیند آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد

همایش رویکردهای نوین آموزش پزشکی

محمد رضا منصوریان- دکتر مجتبی کیان مهر- محسن نقوی – دکتر شهلا خسروان - آسیه حمیدی – مرضیه السادات مناقبی

ارزیابی اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد از تاثیر تکنولوژی آموزشی و تواناییهای فردی مدرسین بر یادگیری فراگیران در سال 1387

همایش رویکردهای نوین آموزش پزشکی

محمد رضا منصوریان- محمود شمشیری – دکتر مجتبی کیان مهر – دکتر شهلا خسروان - سمانه رجب پور– آسیه سلامی

ارزشیابی فعالیتهای فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی گناباد

همایش رویکردهای نوین آموزش پزشکی

محمد رضا منصوریان- دکتر شهلا خسروان - سید بهنام مظلوم– محسن نقوی - بتول رمضانی ایرج - فائزه سادات موسوی

موانع و راهکارهای آموزش به مددجو از دیدگاه مربیان، پرستاران و دانشجویان علوم پزشکی گناباد

همایش رویکردهای نوین آموزش پزشکی

محمد رضا منصوریان- لاله حسینی شهیدی – دکتر شهلا خسروان - راضیه سرچاهی - مجید بانوی

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
275
Powered by DorsaPortal