اهداف

همگام با تحولات شگرفی که در عصر حاضر در همه شاخه های علوم و تکنولوژی و به ویژه علوم پزشکی پدید آمده است، تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر امکانات، شرایط و نیازهای جدید یکی از مسئولیت های عمده مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی محسوب می گردد . تدوین و ارتقای برنامه آموزشی در تمامی سطوح دانشگاه، گروههای آموزشی، دوره ها یا واحدهای درسی، یک امر کاملاً ضروری است. تعریف اهداف، کمک به تدوین دوره ها و محتوای مواد درسی، باید همگی به عنوان بخشی از وظیفه مرکز توسعه آموزش، در تدوین برنامه، مدّ نظر قرار گیرد. برای نیل به این اهداف، طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی مناسب در همه سطوح و رشته های علوم پزشکی اعم از نیازسنجی و تعیین اهداف آموزشی، تدوین طرح درس و محتوای آموزشی دروس، بازنگری برنامه های درسی موجود در دانشکده ها و ... از اهم وظایف این مراکز محسوب می گردد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ‘گناباددر زمینه برنامه ریزی آموزشی کوشیده است تا با ارائه مشاوره و همکاری در بازنگری درسی و تهیه طرح درس گروههای آموزشی زمینه ارتباط بیشتر گروه های مختلف آموزشی با این مرکز را فراهم آورد . یکی از عمده ترین وظایف واحد برنامه ریزی، بررسی برنامه های درسی رشته های جدید بالاخص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و هچنین تغییرات صورت گرفته یا مورد نیاز در برنامه های درسی مصوب و در حال اجرا می باشد .

اهداف کلی و وظایف اساسی :

تدوین استراتژیها و اصلاح ساختار آموزشی
بازنگری و تدوین برنامه درسی و توسعه آن
ارزیابی برنامه های آموزشی و درسی و اصلاحات لازم
اهداف ویژه :
• تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته
• آشنایی اعضاء وهیئت علمی با نحوه نگارش طرح درس واهدف آموزشی وبارم بندی آنها
• کوشش در جهت تدوین طرح درس ونگارش اهداف برای کلیه در وس
• معرفی و تعیین رفرنس ها مورد نیاز دانشجویان و اساتید با کسب نظر از اساتید
• تهیه و تدوین استانداردها و حداقل های آموزشی
• تهیه و تدوین سرفصل های جدید بر مبنای ارزشیابی های انجام شده
• برنامه ریزی درسی و نظارت بر حسن انجام آن در گروه های

•تدوین شاخص و انجام اقدامات جهت بهبود برنامه های آموزشی (course plan)
• بازنگری و بهبود برنامه های آموزشی موجود در دانشکده ها
• تدوین شاخص و انجام اقدامات جهت انطباق برنامه های آموزشی با وظایف آینده دانشجویان, نیازهای جامعه
• بهبود کیفیت مدیریت آموزشی دانشگاه
• ساماندهی پژوهشهای مرتبط با آموزش به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی
شرح وظایف :
• برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم
• توجیه و تشویق اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس واهداف آموزشی
• برگزاری کارگاههای آموزشی تدوین طرح درس ونگارش وبارم بندی اهداف آموزشی
• بررسی طرح درسها و اهداف آموزشی نگارش شده وارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
• کوشش در جهت تدوین طرح درس و نگارش اهداف برای کلیه دروس
• مشاوره در تعیین رفرنسهای مورد نیاز با کسب نظر اساتید
• پیشنهاد و مشاوره در تهیه رفرنس های مورد نیاز و تکمیل کتابخانه ها
• همکار ی با اساتید جهت تدوین و تالیف درسنامه با همکاری درسنامه با همکاری شورای انتشارات دانشگاه با همکاری شورای انتشارات دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
157
Powered by DorsaPortal