اهداف و شرح وظایف

 

 
اهداف:

1.       بهینه سازی فرآیند ارزشیابی فراگیران در حیطه های شناختی، مهارتی، نگرشی و صلاحیت و توانمندی آنان

2.       ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضای هیأت علمی در ابعاد مختلف

3.       بهینه سازی فرآیند ارزشیابی برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی

4.       ارتقاء فرآیند آزمون ها با تجزیه و تحلیل روش های ارزشیابی

5.       توسعه روش های نوین ارزشیابی در همه سطوح ارزشیابی

6.       بهینه سازی روش های ارزشیابی درونی هم راستا با ارزشیابی بیرونی

7.       توسعه روش های پژوهش در آموزش در بعد ارزشیابی در همه سطوح

8.       تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود کیفیت آموزش

 
 

شرح وظایف:

1.       برگزاری جلسات مستمر در خصوص بهینه سازی ارزشیابی ها، فراگیران، اعضای هیأت علمی، برنامه و ...

2.       بازنگری و بازبینی فرم های ارزشیابی وزارت متبوع در همه سطوح

3.       طراحی و تدوین ابزار ارزشیابی مناسب برای هر یک از موارد ارزیابی نتایج

4.       ارزیابی نتایج روش های پژوهشی در بعد ارزشیابی و استفاده از نتایج پژوهش های مربوطه در بهینه سازی ارزشیابی

5.       تجزیه و تحلیل سؤالات امتحانی

6.       بهینه سازی روش های ارزشیابی بالینی (چک لیست ها، Log Book ، OSCE، OSPE، DOPS)

7.       ارزیابی کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان

8.       تهیه و تدوین ابزارهای ارزیابی آموزش مجازی

9.       ارزیابی تجهیزات و منابع فیزیکی آموزش

10.    پایش عملکرد دفاتر توسعه طبق برنامه تنظیمی

11.    تهیه چک لیست و ابزار پایش عملکرد دفاتر توسعه

12.    توانمندسازی مدیران دفاتر توسعه و کارشناسان در روند ارزشیابی در تمام سطوح

13.    نظارت بر روند ارزشیابی دانشکده ها و دفاتر توسعه در تمام سطوح در دانشکده های مربوطه

14.    ارائه بارخورد ارزشیابی به اساتید به صورت الکترونیکی یا کاغذی طبق برنامه تنظیمی

15.    نظم دهی فیزیکی و الکترونیکی فضای واحد ارزشیابی در راستای حفظ محرمانگی و دسترسی سریع به نتایج

16.    تهیه فلوچارت جهت روند ارزشیابی ها در تمام سطوح

17.    توانمندسازی اعضای هیات علمی و گروه‌های ذیربط و ذینفع در دانشکده­ها به منظور استقرار نظام­ ارزشیابی از طریق ارائه مشاوره، برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی کوتاه مدت، سمینارها و دیگر موارد  

18.    ارایه مشاوره و حمایت از پژوهش در زمینه ارزشیابی دوره­های آموزشی، دانشجو و هیات علمی در سطح دانشگاه

19.    اشاعه فرهنگ ارزشیابی به عنوان "دوست نقاد" در سطح دانشگاه 

20.    همکاری با نهادهای ملی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت ارزشیابی در حوزه­های دوره­های آموزشی، دانشجو و هیات علمی در سطح دانشگاه

21.    بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستند سازی نتایج آن

22.    بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج

23.    ارائه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به اساتید، مدیران، گروه ها و متولیان آموزشی

24.    هدایت و تشویق گروه های آموزشی جهت استفاده از روش های نوین ارزشیابی

25.    طراحی و تدوین برنامه و ابزارهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

26.    نظارت بر نحوه ارزشیابی اساتید و مستندات آن

27.    ارائه نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی به گروه های آموزشی

28.    هدایت و نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی

29.    طراحی و اجرای ارزیابی بیرونی گروه های آموزشی


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/14
تعداد بازدید:
370
Powered by DorsaPortal