آئین نامه ها

آيين نامه داخلي هيات امناي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
ماده 1) جلسات عادي هيات امنا حداقل سالي دو بار و جلسات فوق العاده در موارد ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشگاه و يا پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي هيئت امنا و موافقت رئيس هيئت امنا تشكيل مي شود

ماده 2) دعوت تشكيل جلسات بوسيله دبير هيئت به عمل مي آيدوحداقل يك هفته قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه ارسال مي شود در موارد فوق العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولي فاصله اين مدت نبايد كمتر از 24 ساعت باشد.
در دعوت نامه دستور جلسه ذكر خواهد شدو گزارش ها و پيشنهاد ها و اسناد و مدارك نيز براي هر يك از اعضاء ارسال خواهد گرديد

ماده 3) جلسات هيات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاي هيئت امنا رسميت مي يابد و تصميمات با راي نصف به اضافه يك كل اعضا معتبر خواهد بود

ماده 4) دبير هيئت امنا موظف است دستور جلسات را دو هفته قبل از تشكيل به تاييد رئيس هيئت امنا (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) برساند كه مغايرتي با قانون هيئت امنا نداشته باشد

ماده 5) در موارد ضروري ممكن است با موافقت دبير هيئت امنا از اشخاص بصير و مطلع براي اداي توضيحات دعوت شود

ماده6) در مواردي كه اتخاذ تصميم درباره مسائل مطرح شده لازم به بررسي بيشتر باشد بر حسب مورد كميسيونهايي مركب از يك يا چند نفر از اعضاي هيئت امنا و يا متخصصين مربوط مامور بررسي و تنظيم گزارش خواهد شد

ماده7) اعضاي هيات امنا بايد شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شركت كند مراتب قبلا به دبيرخانه هيئت اطلاع مي دهدباستثناء معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي توانند نماينده تام الاختيار به جلسه هيئت اعزام نمايند

ماده8) عدم حضور هر يك از اعضاء در سه جلسه متوالي بدون عذر موجه، به منزله استعفاء تلقي مي شود و طبق قانون در مورد انتخاب جانشين اقدام مي گردد

تاریخ به روز رسانی:
1389/07/26
تعداد بازدید:
2915
Powered by DorsaPortal