آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

ماده 1) جلسات عادي هيات امنا حداقل سالي دو بار و جلسات فوق العاده در موارد ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشگاه و يا پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي هيئت امنا و موافقت رئيس هيئت امنا تشكيل مي شود

ماده 2) دعوت تشكيل جلسات بوسيله دبير هيئت به عمل مي آيدوحداقل يك هفته قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه ارسال مي شود در موارد فوق العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولي فاصله اين مدت نبايد كمتر از 24 ساعت باشد.
در دعوت نامه دستور جلسه ذكر خواهد شدو گزارش ها و پيشنهاد ها و اسناد و مدارك نيز براي هر يك از اعضاء ارسال خواهد گرديد

ماده 3) جلسات هيات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاي هيئت امنا رسميت مي يابد و تصميمات با راي نصف به اضافه يك كل اعضا معتبر خواهد بود

ماده 4) دبير هيئت امنا موظف است دستور جلسات را دو هفته قبل از تشكيل به تاييد رئيس هيئت امنا (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) برساند كه مغايرتي با قانون هيئت امنا نداشته باشد
تاریخ به روز رسانی:
1393/10/01
تعداد بازدید:
3391
Powered by DorsaPortal