برنامه مشارکت مردمی

برنامه مشارکت مردمی
برنامه مشارکت مردمی در نظام سلامت به عنوان یک عملیات فراگیر برای دستیابی به اهداف سلامت سلامت از طریق بالابردن آگاهی ها و مهارت های بهداشتی و اجتماعی در قبول مسئولیت های فردی در برابر محیط زیست و اجتماع اجرا می شود.
ارتقاء سطح سلامتی جامعه،ارائه فعالیت های خدمات بهداشتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه،مشارکت مردم در برنامه ریزی و تصمیم گیری و استفاده از همکاری آنان در ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی ، فراهم کردن زمینه ای برای ورود زنان خانه دار به عرصه فعالیت های اجتماعی و توانمند سازی آن ها در جهت انجام امور اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بخشی از اهداف برنامه مشارکت مردمی می باشد.
تاریخ:
1393/10/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal