کارکنان


    
    

نام و نام خانوادگی: نجمه سادات حاجی وثوق
مدرک: دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی 
سمت: مشاور و مدیر مرکز
شماره تماس:   57224051 و 57223028 داخلی 189
پست الکترونیک: n_vosoogh@yahoo.com
نام و نام خانوادگی:  جهانشیر توکلی زاده
مدرک: دکتری روانشناسی تربیتی
 سمت: مشاور
 شماره تماس: 57223028  
 پست الکترونیک: jahanshir_t@yahoo.com
  نام ونام خانوادگی: زهره خدادادی
مدرک: کارشناس ارشد روانسنجی
سمت : کارشناس مرکز
شماره تماس: 
57224051 و 57223028 داخلی 188
پست الکترونیک : z.khodadadi@gmu..ac.ir

نام ونام خانوادگی: نصرت سمائی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: مشاور خوابگاه فجر
شماره تماس: 57224051
پست الکترونیک:  

 نام ونام خانوادگی: زهره جمالی نوقابی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: مشاور خوابگاه فجر (خواهران)
شماره تماس:   57224051        
پست الکترونیک: -

نام ونام خانوادگی: محمد قامتی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: مشاور خوابگاه ناصری(برادران)
شماره تماس: 57224051
پست الکترونیک: -     
 

نام ونام خانوادگی: علی اکبری
مدرک: روانپزشک
سمت : روانپزشک مرکز
شماره تماس: 
57224051
پست الکترونیک :-


تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
2586
Powered by DorsaPortal