معرفی و شرح وظایف

مسئول اداره وام و رفاه دانشجویان:
نام: علیرضا
نام خانوادگی: شاهی
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شرح وظایف:
- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام مسکن مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام تحصیلی مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و مهمان
- تنظیم و ارسال اسناد وام ضروری، عمره دانشجویی و خرید کالا، دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- بیمه حوادث کلیه دانشجویان
- انجام امورمربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویان متقاضی و فاقد دفترچه بیمه
- تنظیم و ارسال اسناد وام کمک هزینه به فرزندان (دانشجو) شهدا، جانبازان، آزادگان
- ارسال لیست دانشجویان بهره مند از خوابگاه به صندوق رفاه دانشجویان
- ثبت نام از دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت در برنامه اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان
- صدور مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته و صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان از طریق کاربر از سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- پیگیری نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی
- انجام امور مربوط به فیشهای واریزی نقدی خوابگاه با تخفیف 15 درصد و ارسال آنها به صندوق رفاه دانشجویان
- اسکن تعهدنامه های محضری دانشجویان در سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

کارشناس اداره وام و رفاه دانشجویان
نام: زهره
نام خانوادگی: فاضلی
تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی(مددکاری اجتماعی)
شرح وظایف:
- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام مسکن مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام تحصیلی مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و مهمان
- تنظیم و ارسال اسناد وام ضروری، عمره دانشجویی و خرید کالا، دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان
- انجام امورمربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویان متقاضی و فاقد دفترچه بیمه
- انجام امور مربوط به کاردانشجویی ( بررسی نیاز واحدها، معرفی دانشجویان،تنظیم و ارجاع لیست مربوطه به حسابداری جهت واریز)
- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وانتقالی به دانشگاه وپیگیری امور مربوطه
- تنظیم پرونده رفاهی دانشجویان
- بیمه حوادث کلیه دانشجویان
ارسال لیست دانشجویان بهره مند از خوابگاه به صندوق رفاه دانشجویان
- ثبت نام از دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت در برنامه اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان
- صدور مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته و صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان از طریق کاربر از سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- پیگیری نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی
- انجام امور مربوط به فیشهای واریزی نقدی خوابگاه با تخفیف 15 درصد و ارسال آنها به صندوق رفاه دانشجویان
- همکاری در تهیه وتوزیع حواله های دانشجویی
- پیگیری در معرفی دانشجویان به خوابگاههای دانشجویی
- نماینده سیستم نرم افزاری برنامه سما
- رابط سایت مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان
- رابط سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی
- کاربر سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان
- اسکن تعهدنامه های محضری دانشجویان در سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان
- سایرامور محوله بانظر مسئول مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/15
تعداد بازدید:
345
Powered by DorsaPortal