تفاوت آدم های بزرگ و متوسط و کوچک

تفاوت آدم های بزرگ و متوسط و کوچک

تفاوت آدم های بزرگ و متوسط و کوچک

\r\n


آدم های بزرگ درباره ی ایده ها سخن می گویند.
آدم های متوسط درباره ی چیزها سخن می گویند.
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

\r\n

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند.
آدم های متوسط درد خودشان را دارند.
آدم های کوچک بی دردند.

\r\n

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند.
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند.
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

\r\n

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند.
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند.
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند.

\r\n

ادم های بزرگ به دنبال حل مشکلات دیکران هستند
ادم های متوسط به دنبال حل مشکلات خود هستند.
آدم های کوچک به دنبال مشکل درست کردن برای دیکران هستند.

\r\n

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند.
آدم های متوسط پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند.
آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه ی پرسش ها را می دانند.

\r\n

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.
آدم های کوچک مسئله ندارند.

\r\n

آدم های بزرگ انتقاد دیگران را به جان می خرند.
آدم های متوسط از دیگران انتقاد می کنند.
آدم های کوچک گوش شنیدن انتقاد ندارند.

\r\n

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر می گزینند.
آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند.
آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت را از خود می گیرند.

تاریخ:
1396/07/05
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal