کمیسیون ها

کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی:
کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وظیفه بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی جهت تأیید، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداری، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی را بر عهده دارند . 


کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح دانشگاهی پایش (PMS) فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه:

کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح دانشگاهی پایش (PMS) در معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی جهت هماهنگی بیشتر در اجرای طرح در دانشگاه باید با اعضاء ذیل تشکیل و اقدام نمایند .
-          معاون غذا و دارو به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح پایش (PMS) دانشگاهی
-          مدیر/ رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
-          مدیر / رئیس آزمایشگاه کنترل غذا
-          کارشناس آمار و رایانه جهت ثبت داده ها
-          کارشناس مرتبط جهت هماهنگی و تشکیل جلسات و رابط کمیته دانشگاه با کمیته کشوری
جلسات این کمیته در معاونت های غذا و دارو با دستور رئیس کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح پایش دانشگاهی تشکیل و صورتجلسه آن به دبیرخانه کمیته کشوری پایش مستقر در اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد .

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/25
تعداد بازدید:
547
Powered by DorsaPortal