بخش های آزمایشگاه

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی گناباد از چهار بخش عمده تشکیل شده است:
1-بخش اداری
2-بخش تحویل نمونه
3-بخش میکروبی
4-بخش شیمیایی
بخش تحویل نمونه:
نمونه های دریافتی از سطح تولید و توزیع با توجه به نوع آزمایشات درخواست شده و امکانات موجود آزمایشگاه پذیرش  می شود. ابتدا برای هر نمونه فرم تحویل نمونه تکمیل می شود. نمونه ارسالی به آزمایشگاه باید تاریخ تولید و انقضا، پروانه ساخت یا شناسه نظارت و شرایط تحویل را دارا باشد. نمونه کدبندی شده و به بخشهای مورد نظر ارسال می گردد.
بخش میکروبی :
این بخش شامل 8 اتاق می باشدکه شامل 1-انبار محیط کشت 2-محیط سازی 3-شستشوی کثیف 4-استریلیزاسیون 5-انکوباسیون 6-اتاق کشت 7-اتاق کشت پاتوژن 8-انبار نمونه های شاهد میکروبی
در این بخش مطابق استانداردهای تدوین شده برای هر نمونه و جدول حدمجاز میکروبی ارائه شده توسط اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، آزمایشات میکروبی لازم بر روی نمونه انجام می گیرد. این آزمایشات شامل: شمارش کلی میکروارگانیسم ها، شمارش کلی باکتریها، شمارش کلی فرمها، شمارش آنتروباکتریاسه، تشخیص اشرشیاکلی، سالمونلا،استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت، انتروکوکوس، سودوموناس آئروجینوزا، شمارش کپکها و مخمرها ،شمارش اسپور باکتریهای هوازی و بیهوازی،تشخیص تخم انگل،انواع رنگ آمیزی میکروارگانیسمهاو... می باشد.در این بخش انواع محیط کشتهای لازم جهت تشخیص میکروارگانیسمهای ذکر شده تهیه شده و نمونه های مواد غذایی پس از آماده سازی در محیط کشتهای لازم کشت  داده شده و پلیتها و لوله ها در اینکوباتور در دمای مورد نیاز جهت رشد میکروارگانیسم قرار داده می شود.برای تشخیص باکتریها از محیطهای اختصاصی و افتراقی لازم استفاده شده و با تستهای لازم تایید یا عدم تایید باکتری به اثبات می رسد.در این بخش برنامه های اجرایی و دستورالعملهای لازم جهت اخذ گواهینامه ISO17025 تهیه شده است.
 
بخش شیمی:
این بخش شامل  6 اتاق می باشد که شامل:1-اانبار مواد شیمیایی 2-استخراج نمونه 3-آنالیز دستگاهی 4-آزمایشگاه شیمی 5-انبار نمونه های شاهد شیمی 6-انبار لوازم مصرفی و شیشه آلات
در این بخش با توجه به استاندارد های تدوین شده برای هر محصول آزمایشاتی مثل:PH،درصد رطوبت،خاکسترکل،خاکستر نامحلول در اسید، قلیائیت خاکستر، درصدماده خشک، درصد پروتئین، چربی وکربوهیدرات، اسیدیته برحسب اسید غالب، تعیین پراکسید،اسیدیته،اندیس یدی و اندیس صابونی روغنها، تعیین درصد نمک، میزان ید، درصد خلوص، تعیین و تشخیص انواع نگهدارنده ها(سوربات پتاسیم،بنزوات سدیم،نیترات) بروش اسپکتروفتومتری، تعیین میزان کروسین، پیکرو کروسین وسافرانال ،تعیین بریکس، تعیین درصد لعاب ، تعیین گلوتن مرطوب ، اندازه گیری میزان آهن به دو روش کمی و نیمه کمی، تعیین نقطه انجماد،اندازه گیری میزان گاز در نوشابه ها،تعیین میزان باقیمانده SO2،عدد هاوارد،تشخیص رنگ افزودنی،تشخیص آنتی بیوتیکها در شیر،اندیس یدی واکسیداسیون و استری در عرقیات گیاهی،درصد اسانس و اسیدیته عرقیات گیاهی،تعیین هیدروکسی پرولین در فراورده های گوشتی،تعیین اندیس فرمالین در آبمیوه هاو...انجام می گیرد.
فضای فیزیکی بخش شیمی با سرامیک ضد اسید سکوبندی شده و دارای 5 هود شیمیایی مناسب می باشد.همچنین مجهز به دوش و چشم شوی اضطراری می باشد.دستورالعملها و برنامه های اجرایی لازم جهت اخذ ISO17025 در این بخش تدوین شده است.

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
725
Powered by DorsaPortal