برگزاری جلسات با شرکت های psp


درپنج ماهه اول سال 98جلسات جداگانه با حضور شرکت های سامان کیش ،پارسیان وسداد دردفتر مدیریت مالی دانشگاه

ودرسالن همایش با حضورکلیه مسئولین مالی و مسئولین it ودرآمد واحدهای دانشگاه و مسئول درآمد و مدیر مالی دانشگاه

برگزارگردید.

آقای خاکپورمسئول درآمد دانشگاه هدف ازبرگزاری این جلسات را مطرح و به بررسی مشکلات موجود درخصوص

دستگاههای پوز،دریافت های اینترنتی ، واریز درآمدها به بانک ،گزارشگیری جهت تسویه حساب صندوقداران ،حذف دریافت

وجه نقد ،درصدخطاها،مغایرت ها،تراکنش های موفق وناموفق پرداخت  وسپس قابلیت های شرکتهای دعوت شده درخصوص

مشکلات مطرح شده و جهت پروژه انتقال درآمدها به بانک مرکزی و معرفی دانشگاه هایی که این شرکتها درخصوص انتقال

درآمدها به بانک مرکزی اقدام نموده اند جهت تایید قابلیت ها و عدم وجود مشکل دراین خصوص هریک ازشرکتها نسبت به

ارائه راهکارهاوتجارب خودپرداختند وپاسخگوی سئوالات همکاران بودند .

آقای ناصریان مدیرمالی دانشگاه نیز انتظارات دانشگاه ودرخواستهای مورد نظر را به اطلاع شرکتها رساندند .تصمیم گیری درخصوص این که کدام شرکت جهت عقد قرارداد مناسب خواهد بود پس از بررسی و تبادل نظر مدیر مالی ومسئول درآمد دانشگاه با مسئولین امورمالی ودرآمد واحدها موکول گردید.

 
تاریخ:
1398/07/13
تعداد بازدید:
979
منبع:
Powered by DorsaPortal