اطلاعيه بيمه تكميلي كاركنان

اطلاعيه بيمه تكميلي كاركنان

نظر به پيگيري هاي به عمل آمده در خصوص بيمه تكميل درمان وپس ازفراخوان آن و بررسي هاي همه جانبه از تمامي شركتهاي خدمات بيمه اي و لزوم برقراري اين خدمت جهت رفاه حال كاركنان و خانواده هاي محترم ايشان، با شركت بيمه پاسارگاد قرارداد منعقد گردید. اسامي تمامي افراد متقاضی شاغل در واحدها ( رسمي، پيماني، مشمول قانون كار،  قراردادی تبصره 3و4 ) به همراه افراد تحت تکفل را مطابق فرم نمونه تهيه و به نماينده بيمه پاسارگاد تحويل گرديد.  لازم به ذكر است تعرفه بيمه تكميل درمان برای هر نفر به شرح ذیل می باشد.
الف: طرح 1 جهت هر نفر مبلغ  72000 ريال  میباشد .
ب: طرح 2 جهت هر نفر130000 ریال مي باشد .
لازم به ذکر است طرح 1و 2 تماماً همانند هم میباشند فقط در طرح 2 خدمات دندانپزشکی به تعهدات بیمه اضافه شده است که در جداول زیر آمده است.
بیمه شدگان عبارتند از: سرپرست و افراد تحت تکفل شامل: همسر ، فرزندان ، پدر و مادر و افرادی که قانوناً با ارائه مدرک دادگستری تحت تکفل قرار میگیرند.

طرح 1

طرح 2

تاریخ:
1391/04/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal