وضعيت اعتبارات دانشگاه در لايحه بودجه 1391

وضعيت اعتبارات دانشگاه در لايحه بودجه 1391

آقاي قديمي مدير بودجه دانشگاه وضعيت اعتبارات دانشگاه  در لايحه بودجه 1391 را به شرح ذيل بيان گردد. ارقام لايحه بودجه نشان مي دهد كه اعتبارات هزينه اي دانشگاه رشد 24% داشته و اعتبارات اقتصادي 20%  و تملك دارائيهاي سرمايه اي نيز 11% رشد داشته  است كه به شرح جدول ذيل ارائه مي گردد.

 

شرح

مصوب 1390

لايحه 91

درصد رشد

آموزش عالي

اعتبارات هزينه اي

36168

42879

19%

اعتبارات اختصاصي

600

700

17%

اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

16204

17500

8%

بهداشت و درمان

اعتبارات هزينه اي

88159

111799

27%

اختصاصي

58134

69750

20%

تملك دارائيهاي سرمايه اي

57119

63800

12%

جمع

اعتبارات هزينه اي

124327

154678

24%

اعتبارات اختصاصي

58734

70450

20%

اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

73323

81300

11%

جمع كل

256384

306428

20%

تاریخ:
1391/04/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal