مصوبات پيشنهادي سفر چهارم رياست جمهور در استانداري خراسان رضوي

مصوبات پيشنهادي سفر چهارم رياست جمهور در استانداري خراسان رضوي

مدير بودجه دانشگاه افزود پيشنهادات اين دانشگاه در خصوص سفر چهارم رياست محترم جمهور به صورت كتابچه به استانداري محترم خراسان رضوي در مورخ 21/10/1390 ارسال گرديد كه متعاقب آن جلسه اي كارشناسي با حضور معاونين محترم استاندار ( معاون محترم برنامه ريزي ، پشتيباني و امور عمراني و روساي محترم دانشگاههاي علوم پزشكي استان در مورخ 6/11/90 در محل استانداري تشكيل و پيشنهادات ذيل بابت اين دانشگاه تصويب گرديد.
1-    اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال به منظور افزايش زيربناي 5000 مترمربع آن بيمارستان در حال احداث دانشگاه علوم پزشكي  گناباد با توجه آموزشي بودن اين بيمارستان
2-    اختصاص 50 ميليارد ريال به منظور احداث دو باب خوابگاه 320 نفره دانشجويي در دانشگاه علوم پزشكي گناباد
3-    اختصاص اعتبار لازم جهت احداث و تجهيز شبكه بهداشت و درمان بجستان
4-    اختصاص اعتبار لازم جهت احداث پايگاههاي شهري و جاده اي مورد نياز
5-    اختصاص اعتبار لازم جهت احداث خانه پزشك
6-    اختصاص اعتبار لازم جهت خريد تجهيزات پزشكي مورد نياز
مقرر گرديد پيشنهادات مصوب شده در جلسه استاني جهت تأييد نهايي به ستاد پيگيري مصوبات سفر رياست محترم جمهوري ارسال مي گردد.

تاریخ:
1391/04/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal